Kvantový efekt "plačícího anděla" umožňuje atomům zamrznout v místě


Motto: Mnohočetnost je jen zdánlivá, popravdě řečeno, existuje jen jedno vědomí.
- Erwin Schrödinger

Schrödingerova kočka je myšlenkový experiment, který roku 1935 vymyslel fyzik Erwin Schrödinger, aby poukázal na nesrovnalost interpretace kvantové mechaniky při přechodu mezi subatomickým a makroskopickým světem.  Představme si kočku neprodyšně uzavřenou v neprůhledné krabici. V krabici je také umístěn přístroj obsahující radioaktivní nuklid a nádobu s jedovatým plynem. Pokus je navržen tak, že po jedné hodině je 50% pravděpodobnost, že se nuklid rozložil. Pokud přístroj detekuje rozpad nuklidu, uvolní plyn, který otráví kočku. Podle principů kvantové mechaniky se nuklid, který není pozorován, nachází v superpozici stavu „rozloženého nuklidu“ a stavu „nerozloženého nuklidu“ (existuje jakoby v obou stavech zároveň). Z toho vyplývá, že i celá soustava by se měla nacházet v superpozici stavů rozpadlý nuklid, mrtvá kočka a nerozpadlý nuklid, živá kočka. Avšak pokud otevřeme krabici, uvidíme pouze jeden z těchto stavů, kočka rozhodně nemůže být „zároveň živá i mrtvá“. Otázkou proto zůstává, kdy soustava přestává existovat jako superpozice stavů a stává se z nich pouze jediný? Účelem experimentu je ukázat, že teorie kvantové mechaniky není kompletní bez zákonů, které popisují stav, kdy vlnová funkce kolabuje a kočka zemře nebo zůstane naživu namísto obou těchto stavů.
- Wikipedia
· · ·

Paradox tzv. Schrödingerovy kočky skvěle demonstruje, že kvantová kočka uzavřená v krabici je jak živá, tak mrtvá ve stejnou chvíli, dokud se nepodíváme dovnitř, abychom zjistili jedno nebo druhé. Taková je podivnost kvantové mechaniky. Ale v případě, kdy pouhý akt pozorování určuje výsledek experimentu je na místě otázka, co se stane, pakliže svůj pohled nikdy neodvrátíme.

Odpověď: Čas se tiše zastaví.Toto je výsledek nové vědecké studie přijaté ke zveřejnění ve "Physical Review Letters" (prestižní vědecký časopis, jenž je publikován 52 krát za rok americkou Fyzikální společností). Fyzici na Cornell University v rácmi svého propracovaného experimentu prokázali, že během série rychlých měření atomů - což přeneseně odpovídá pohledu bez mrknutí oka - v podstatě zamrzne hmota na místě. Trochu to připomíná jednoho z plačících andělů Dr. Who, ty strašidelné sochy, o kterých se říká, že jsou "kvantově uzamčené" - tj. mohou se pohybovat pouze v případě, pokud nejsou přímo pozorovány.

Síla ticha má spojitost nejen s naší osobní zkušeností, ale i s původem vesmíru. Věda tuto realitu, která nepodléhá omezení v čase ani prostoru, nedokáže pojmout, ale její energii lze vysledovat v matematické fyzice kvantové teorie. Jde o sílu s určitou skrytou inteligencí, o jakýsi druh kvantové mysli.
- Arnol Mindell

Toto je kvantová verze jednoho z tzv. Zenových paradoxů, pocházejících od starověkého řeckého filozofa Zeno Elea, jenž si rád hrál s předpoklady lidí. Přemýšlejte o tom tímto způsobem: aby se plačící anděl přesunul z jednoho místa na druhé, musí nejprve překonat polovinu vzdálenosti k tomuto bodu. Pro dosažení této poloviny, musí ale nejprve překonat poloviční vzdálenost této poloviny a pak poloviční vzdálenost té další poloviny a tak dále až do nekonečna. Zeno tak došel k závěru, že toto jasně "dokazuje", že anděl se nikdy nemůže dostat z bodu A do bodu B a proto je jeho pohyb nemožný. Někdy je lépe ponechat myšlenkové experimenty v říši abstraktního filozofování, protože je samozřejmě možné, aby se plačící anděl přesunul z bodu A do bodu B (a pak vytrhl ubohý drn zpět v čase, aby jím nakrmil ukradenou "potenciální energii").

V subatomárním světě, kde vládne kvantová mechanika, se děje něco velmi podobného. Rozdělete čas do dostatečně malých úseků, a vše opravdu zamrzne na místě. Je to známé jako tzv. Zenův kvantový efekt. Tedy i v případě experimentu se Schrödingerovou kočkou hraje roli rozpad radioaktivních atomů, jenž určuje uvolňování jedu. Existují dva možné stavy: A (atomy se rozpadly) a B (atomy se nerozpadly). Pokud bychom se nikdy nepodívali do krabice, pak by se během plynutí času vytvořila tzv. superpozice obou stavů A a B. Oba stavy by existovaly zároveň, a pouze pokud bychom se podívali dovnitř krabice, by se tato podivná superpozice zhroutila do stavu A nebo B.

Nemá smysl předstírat, že síla ticha neexistue, protože pokud ji ignorujeme, projeví se děsivými tělesnými symptomy. Pokud se otevře síla ticha, vydáte se na nekonečně dlouhou cestu plnou úžasných objevů.
- Arnol Mindell

V roce 1977 fyzici navrhli, že pokud byste se dívali do krabice souvisle - tedy abych tak řekl prováděli měření v tak krátkých intervalech, že by se v podstatě jednalo o nepřetržitý proces - k žádnímu rozpadu by nedošlo, protože systém by neměl čas k vytvoření superpozice. Namísto toho by se hroutil zpět do původního stavu. Jako o tom před pár lety napsala Esther Inglis-Arkell: Řekněme, že je vysoce pravděpodobné, že se atom rozkládá po třech sekundách, ale velmi nepravděpodobné, aby se rozložil po jedné sekundě. Podívejte se na něj po třech sekundách a bude pravděpodobně rozložený. Ale ... sledujte ho třikrát v jednosekundových intervalech a s největší pravděpodobností nedojde k jeho rozložení. Pokaždé, když ho budete sledovat se vrátí do "původního" měřitelného stavu a čas se začne počítat od začátku.Takže nepřetržitě sledovaný kvantový hrnec nikdy nezačne vařit a sledovaný plačící anděl se nemůže pohybovat. Toto není pouhá teorie. Experiment vědců Cornellovy Univerzity je jen posledním v sérii experimentů, jež potvrzují, že Zenův kvantový efekt se skutečně děje - a mimochodem existuje také tzv. "Anti-Zenův efekt," jenž spočívá v nepřetržitém zírání na hypotetický kvantový hrnec, jenž se tímto způsobem přivádí k varu rychleji - také experimentálně potvrzeno.

Zjednodušeně můžeme říci, že je to způsob pozorování [záměr], kdo nebo co následně vytváří události ve světě běžné reality. Zároveň se zde jasně rozkrývá zřetelný důvod, proč se čarodějové odjakživa snaží držet z dohledu obyčejných lidí, aby mohli volně putovat napříč světy. A to nemluvím o zřejmě opodstatněných obavách z tzv. uhranutí [angl. evil eye - doslova zlé oko], jež jsou dodnes hojně rozšířeny například v arabském světě. Ano, záměrná myšlenka spolu s upřeným pohledem mohou změnit realitu našeho světa k nepoznání, což v případě sociálních médií nabývá doslova obludných rozměrů.

Tým Cornellovy Univerzity používá laserovou past k zachycení schlazeného plynu rubidia v mřížce světla. Díky zvláštnosti kvantové mechaniky se tu a tam podaří některému atomu z pasti uniknout. Když ale opakovaně bombardovali atomy laserovými pulzy v kratších a kratších intervalech - ekvivalent nepřetržitého sledování Schrödingerovy krabice - stávalo se pro atomy stále obtížnějším a obtížnějším uniknout z pasti. Když se intervaly sledování stanou dostatečně krátkými, atomy vytvoří "plačící anděly" a jsou doslova zmrazeny na místě.

Pokud nemáme odvahu snít, nedojdeme k žádným objevům. Nejúžasnější vědecké zkušenosti se dějí prostřednictvím snů.
- Dan Goldin, velitel Americké národní agentury pro letectví a kosmonautiku

Snové zkušenosti síly ticha spolu mohou v rámci vesmíru vzájemně souviset. Základní vzorec, jenž se nachází v subatomární teorii pro veškerou hmotu - funkce kvantových vln - je jedním z elementárních vzorců celého vesmíru. Když Erwin Schrödinger ve dvacátých letech dvacátého století poprvé objevil tento vlnový vzorec, byl si jistý jeho "materiální podstatou". Matematickým vlnám tohoto vzorce říkal "látkové vlny". Dnes víme, že tyto vlny nemají materiální podstatu ve smyslu měřitelných vln na vodní hladině. Jsou však elementárnější než zjevná materiální podstata velkých objektů a těl. Tento základní vzorec je matematicky přesný a vystihuje pravděpodobnost událostí, jež se přihodí v každodenní realitě. Tato vlnová funkce je typická pro mnohé závěry kvantové fyziky spojené s událostmi každodenního života, které se velmi výrazně liší od newtonovské fyziky. Klasická fyzika a medicína jsou jsou úzce spojeny s pojetím Isaaca Newtona, jehož názory z konce 17. století přetrvaly do dnešní doby. To, co klasická fyzika považuje za kuličku nebo jakýkoli jiný předmět nebo těleso, je z hlediska kvantové fyziky pokládáno za atomy nebo subatomové částice. Matematika kvantové fyziky ve skutečnosti popisuje svět, kde již nutně nemusí platit zákonitosti příčiny a následku, nemluvě o přesném významu bodu a částice. Kvantová fyzika je popsána matematickými vzorci. Polohu a rychlost částic nelze například v běžné realitě přesně změřit. Navíc neexistuje žádný jednotný způsob, jak matematice kvantové fyziky porozumět. Navzdory ranným úspěchům myšlenky spojené s kvantovou fyzikou dnes vědci stále neví, jak naložit s jejími zvláštními a poněkud nahodilými zákony. Zdá se, že neexistuje žádný vůdčí princip. Co je to ona vlnová funkce? Tato ústřední záhada kvantové mechaniky zůstává až dodnes velkým tajemstvím.

"Nejkrásnější věcí, kterou můžeme zažít je záhada tajemství. Ta je zdrojem veškerého skutečného umění a vědy."


V této souvislosti mi na závěr dovolte ocitovat Erwina Schrödingera, jenž v úvodu své útlé knihy 'Co je život?' uvádí: "Vědec by měl mít úplné a hluboké znalosti v určitých oblastech a předpokládá se, že nebude psát o takových námětech, které plně neovládá. Platí zde jakési nepsané pravidlo, podle nějž výsadní postavení zavazuje k ušlechtilému chování. Já se ovšem pro tento účel jakéhokoli výsadního postavení zříkám a současně odmítám příslušné závazky. Je zcela nemožné, aby jediná mysl zcela ovládala více než jen malou, specializovanou část vědeckých poznatků. Toto dilema lze vyřešit jedině takovým způsobem (nemáme li ze zřetele navždy ztratit náš skutečný cíl), že se někteří z nás musejí odhodlat provést syntézu faktů a teorií - byť některé z nich znají jen neúplně a z druhé ruky, a to i za cenu rizika, že sami sebe zdiskreditují."

Chcete být šťastní? Zpomalte.

Photo: Courtesy of Matthieu Ricard


Motto: Osvícení eliminuje duševní zmatek, nenávist, žárlivost, mentální jedy a tužby. To je velice jednoduché a přímočaré. Zdali ho ale můžete dosáhnout, nebo ne, to je jiná věc.
- Matthieu Ricard


Matthieu Ricard: V roce 1972 měl před sebou Matthieu Ricard slibnou kariéru v biochemii, když se snažil rozkrýt tajemství bakterií E. coli. Náhodné setkání s buddhismem mu ale zásadně změnilo život a Ricard strávil posledních 40 let v Himálaji, kde studuje uvědomění a štěstí. V rámci TED Global v říjnu 2014, mluvil Ricard s novinářem a spisovatelem Pico Iyerem o tom, co se během let strávěných v prostředí budhistické Himálaje naučil o duševním zdraví a bytí v uvědomění.

Pico Iyer: "Když mi bylo kolem dvaceti, měl jsem nádhernou kancelář v 25. patře Rockefeller Centra v centru Manhattanu - a měl jsem opravdu radostný život, jak jsem si tehdy aspoň myslel. Psal jsem o světových záležitostech pro časopis Time a bylo to skutečně vzrušující. Nikdy jsem neměl možnost zjistit, jestli mě to opravdu naplňovalo, nebo jestli jsem byl šťastný i v hlubším slova smyslu, protože jsem byl neustále takříkajíc šťastný v tom nejpovrchnějším slova smyslu. A tak jsem to všechno nechal za sebou. Přestěhoval jsem se do jedné místnosti na zadní ulici v japonském Kjótu a jsem zřejmě jediný novinář na světě, který nikdy nepoužívá mobilní telefon. Bydlím s manželkou v dvoupokojovém bytě v Japonsku. Nemám auto, ani kolo, žádné médium, žádnou televizi, které bych rozuměl. A zásadně žádný internet. Stále vydělávám a podporuji své blízké jako spisovatel a novinář zaměřený na cestování. Díky odstupu od světa jsem začal vidět jeho proporce a začal mít možnost třídit nepodstatné od podstatného. Mám pocit, že mnoho z nás nyní stojí dva kroky od neskutečně přeplněné, hlučné a neustále se měnící velké obrazovky, a že ta obrazovka jsou naše životy. A jen pokud poodstoupíme, máme možnost uvidět, co ta obrazovka vlastně komunikuje."


Photo: Courtesy of Matthieu RicardPico Iyer: Matthieu, v 1972 jste byl molekulární genetik ve Francii. Právě jste dokončil váš doktorát a udělal jste rozhodnutí, jež vám změnilo život. Dokážete popsat vaši cestu?

Matthieu Ricard: Měl jsem fantastické dospívání. Můj otec byl filozof a moje matka je malířka, takže tito lidé, spisovatelé a myslitelé, byli odjakživa součástí našeho domova. Sám jsem byl hudebník - v 16 letech jsem se setkal se Stravinským. Můj strýc byl výzkumný vědec, a já se najednou ocitl v laboratoři se dvěma nositeli Nobelovy ceny za medicínu. Nemohli byste si přát lepší možnosti pro start do života. A pak, když mi bylo 20, jsem jednou viděl dokumentární filmy o všech velkých tibetských mistrech, kteří utekli po komunistické invazi Tibetu. A když jsem uviděl ty tváře, tak jsem si pomyslel: "Wow, tohle je živoucí Sokrates, i svatý František z Assisi. Musím se tam vydat!" Tak jsem se tam vydal. A pak v jednu chvíli jsem si pomyslel: "No, to je hezké studovat buněčné dělení E. coli, ale kdybych tak mohl mít trochu vhled do mechanismu štěstí a utrpení ..." Tak jsem odešel když mi bylo 26 a započal studia v Himalájích, jež trvají 45 let.Pico, když jste se poprvé setkal s Mathieu Ricardem, právě jste pracoval na knize o Dalajlámovi. Je to dnes již více jak deset let. Co vás na něm tak zaujalo?

Pico Iyer: Co mě zaujalo u Matthieua i u Dalajlamy je přítomnost štěstí. A to ne nějakého zvláštního štěstí, dostupného pouze buddhistickým mnichům, ale něčeho, co je k dispozici všem, kdykoli to budou chtít. Jednou jsem šel na každoroční prohlídku za svým lékařem, a on řekl: "No, vaše výsledky jsou skvělé, ale stárnete a měl byste začít trávit každý den půlhodinu ve fitness klubu." Jakmile to řekl, okamžitě jsem se hned druhý den zapsal a uvedl to doslova nábožensky do praxe. A když se mě po čase jeden můj přítel zeptal: "Už jsi někdy uvažoval o tom sedět nehnutě každý den po dobu 30 minut?" řekl jsem, "To ne! Nemám čas, zvlášť teď, když trávím každý den 30 minut na běžeckém pásu. " Nepomyslel bych si, že sedět v klidu může být pro mé blaho a štěstí (a pravděpodobně i moje fyzické zdraví) mnohem důležitější, než běžecký pás.

Matthieu, co pro vás znamená pojem klid/ticho/nehybnost? (angl. "stillness")

Matthieu Ricard: Existuje vnější klid, který nyní převládá v této místnosti, ale je tu i vnitřní klid. Skutečnou otázkou je, jak můžete tyto dva integrovat dohromady?
Často máme pocit, že všechny naše naděje, obavy a strachy můžeme umístit někam ven, někam mimo nás: "Až budu mít to a to, či ono, pak budu šťastný a všechno bude v pořádku. Dokud to nemám, nemohu být opravdu šťastný." Samozřejmě, že bychom měli zlepšit stav světa. Já sám jsem zapojený do 140 humanitárních projektů, takže vím, co to je být ve službě druhým, a raduji se z toho, ale nakonec se stejně musíme vypořádat se svou myslí, a to od rána do večera. A to může být náš nejlepší přítel, nebo náš nejhorší nepřítel. Dokud neuzpůsobíme naše nakládání s vnitřním prostředím tak, aby se nám dobře vedlo, tak se ocitáme v nesnázích. To je to, co nazývám vnitřním klidem - ne to klišé o meditaci, že si vyprázdníte mysl a budete relaxovat. Klid je, pokud zabráníte chaotickému aspektu mysli, a můžete nakládat s myšlenkami a emocemi, nebo prostě jen tak sedět a odpočívat v čistém přirozením stavu vědomí. To je místo obrovského míru.

Pico Iyer: Co říkáte na to, když lidé říkají: "Tady jsme v Riu, kde jsou asi tři miliony lidí bez dostatku potravy, jsou tu obrovské problémy s kriminalitou na ulicích... Není to sobecké jít a zkoumat mysl, nebo se odebrat do ústraní, nebo sedět v klidu?"

Matthieu Ricard: Slýchávám to často. A pokud byste se tam odebrali jen proto, abyste se vyhnuli placení daní, nebo neodbytným lidem, pak by se samozřejmě jednalo o nějaký druh sobeckosti. Ale pokud je jedním z vašich hlavních cílů zbavit se sobeckosti, jak by to mohlo být sobecké? Je to jako říkat někomu: "Proč chcete postavit nemocnici? To trvá roky! Měli byste začít operovat hned teď na ulici!" Když budete stavět nemocnici, tak samotné instalatérské nebo zednické práce samozřejmě nevyléčí nikoho, ale když už je pak nemocnice připravena, všichni víme jak mnoho může pomoci. Vidím, jak pracuji v humanitární světě, že jakmile začneme pomáhat ostatním lidem, ocitneme se často vykolejení konfliktem ega, korupce - lidských nedostatků. Takže to nejlepší, co teď můžete udělat, namísto školení jak spravovat nevládní organizace, je stát se lepším člověkem, abyste mohli lépe sloužit druhým a ne se rozptylovat snažením o to, aby všichni byli dokonalí. To je úkol pro Buddhy, to není vaše práce.

Je klid/ticho/nehybnost (angl. stillness) fyzický akt  a jedná se o to samé jako v případě ztišení (angl. quiet)?

Pico Iyer: Po cestě sem jsem se ocitl v tom nejrušnějším místě, na letišti v Los Angeles. A v salónku United Airlines jsem najednou viděl tiché místo. Bylo zhruba metr od místa, kde si všichni nandávali sýr a sledovali CNN, tak jsem tam vešel a bylo to jako bych se ocitl pět kilometrů daleko. Bylo to tam jemně nasvíceno svíčkami a vše, co jsem opravdu chtěl udělat, bylo si číst, nebo zavřít oči, ale najednou to ticho (angl. quiet) bylo přímo tam. V tomto případě bylo ticho druhem aktivní přítomnosti. Nebyla to absence hluku, byla to přítomnost jakéhosi ticha, jež tam vytvořili. Myslím, že to je důvod, proč lidé jako já, kteří nejsou součástí náboženské tradice, často odejdou do ústraní kláštera, protože najednou můžete všemu naslouchat, a pořád nemluvíte, a nemusíte na všechy kolem vás dělat dojem, a nejste rozptylováni e-maily a texty... A pak, když se najednou začnete na věci skutečně dívat a začnete je skutečně poslouchat, i když jste novinář bez náboženství, svět kolem vás se stane mnohem bohatší. Někdy si lidé myslí, že odejít do ústraní je velmi asketická věc, ale podle mé malé zkušenosti tím obohacujete smysly. Najednou slyšíte ptáky, vidíte, posloucháte ševelení zvonů, vidíte detaily.Slyšíte tep vlastního srdce.

Pico Iyer: Matthieu, moc se mi líbilo jak jsme včera potkali a vy jste hovořil o tom, že jste často v ústraní, někdy i se svou jednadevadesátiletou maminkou. Jinými slovy, jste v ústraní, ale je to o soucitu, je to o tendenci vůči svým blízkým. Takže můj pocit je, že jít do ústraní je místo, jež umožní návrat do světa, kterému najednou můžete víc dát.

Matthieu Ricard: Říká se, že žebrák nemůže uspořádat hostinu. Pokud mám co nabídnout, nemohu vás pozvat na oběd.

Pro naši kulturu není neobvyklé zaměňovat klid s nečinností nebo lenošením, což je synonymem pro ztrátu času. Čistě prakticky řečeno: jak se můžeme odebrat do tichého ústraní, i kdyby to bylo na pár minut denně?

Matthieu Ricard: To slýchávám pořád. Lidé tvrdí, jak jsou zaneprázdnění, jak by mohli obětovat 20 minut? Je to tak, jak o tom mluvil před chvílí Pico, ohledně fyzické kondice. Pokud by lidé z Nepálu přijeli do Paříže a viděli místní jak každé ráno běhají, nebo jezdí na kole bez cíle, pomysleli by si si, že se zbláznili. Vzhledem k tomu, že oni běhají v horách po celý den, tak to nepotřebují. Pokud 15 minut ticha promění 23 hodin a 45 minut zbývajího dne, včetně spánku a vašich lidských vztahů, tak je to užitečné. Dalo by se říci, že "já nemám čas" je jako jít k lékaři pro léčbu a pak, když ji uslyšíte říct: "Ach doktore, to je nemožné!"

Tak mnoho z našeho života se odehrává v našich hlavách. Ten proces k nalezení klidu mysli může být nápomocen i v procesu procházení úzkostmi, že ano? Jsem si jistý, že nejsem jediná osoba v místnosti, kdo zažil probuzení v tiché místnosti ve tři ráno, aby zjistil, že je to jeho mysl, kdo jede jako o život. Nemůžete to zastavit a není to vůbec příjemné.

Pico Iyer: Chodím do ústraní čtyřikrát ročně, za posledních 22 let do katolického kláštera, ikdyž nejsem katolík. Zpočátku to bylo jako vstupovat do čisté záře a osvobození, a já byl tak nadšený touto novou zkušeností. Ale nevyhnutelně, v určitém bodě jsem byl hozen zpět k sobě - vše, čemu jsem se snažil vyhnout ve svém každodenním životě se zjevilo jako stíny, démoni, špatné vzpomínky, hrůzy, ale pomyslel jsem si, dobře, lépe když jim budu čelit nyní, než kdybych od nich utíkal ve svém normálním životě. Pokud by se to stalo v mé ložnici, mohl bych jít a kliknout na YouTube, nebo zapnout baseballový zápas nebo něco udělat - utéct od toho, ale jsem vděčný za to, že během ústraní nebylo místo, kde bych se před tím mohl schovat.

Photo: Courtesy of Matthieu Ricard


Matthieu Ricard: Vzpomínám si, jak jsem jednou přeložil tisícistránkovou autobiografii jednoho velkého tibetského mistra z 18. století do francouzštiny a angličtiny. Byl to krásný životopis - a pak jsem dával rozhovor ve Francii, a někdo hovořil o životě sv. Terezie z Lisieux, jedné z těch mystiků, kteří zažili moho temných nocí, a tazatel řekl: "Vaše autobiografie je velmi inspirující, ale je trochu nudná, protože neříká nic o všech těch překážkách, o všech těch bouřích." A já jsem přemýšlel, proč se tak neděje v případě tohoto druhu praxe. A myslel jsem si, že to má co dělat s tím, jak prostupují různé duchovní tradice. Podívejte se na neodbytné pochybnosti Matky Terezy. Pokud se vše vztahuje k absolutnímu božstvu, ať už nazýváte Boha tak či onak podle různých tradic, pak samozřejmě, pokud máte naprostou jistotu, že takový subjekt existuje pak budete naplněni neuvěřitelným bohatstvím. Pokud si ale pomyslíte, že tam možná není, všechno se tak nějak se zhroutí. Jaký je rozdíl v buddhistické praxi? Je to spíš jako být na úpatí Everestu - není pochyb o tom, že ta hora tam je, ale můžete mít pochybnosti o tom, že vysoko budete moci vylézt. Budu dostatečně pozorný a dostatečně odhodlaný? V případě buddhismu nejde o tajemství. Osvícení je odstraněním duševního zmatku, eliminuje nenávist, žárlivost, mentální jedy a touhy. To je velmi jednoduché a přímočaré. Zdali ho ale můžete dosáhnout, nebo ne, to je jiná věc. Nemusíte mít žádné velké zásadní existenční pochybnosti; je to spíš o tom, že někdy se cítíte unavení a budete muset oslovit své silné stránky, ale myslím, že je to docela odlišné.

Mám pocit, že mnoho z nás řeší neklid v mysli tím, že vyhledá rozptýlení, čímž ale přichází o vzácné momenty vnitřního usebrání, klidu a ticha, že ano?

Pico Iyer: Ano. A rozptýlení je problém. Čím víc se totiž vzdálíme od problému, tím více se do něj ve skutečnosti noříme.

Pico, existuje koncept, o kterém hovoříte ve své knize, jenž popisujete jako "jít nikam". Můžete nám o tom něco říct?

Pico Iyer: Odkazuje to na dvě věci: za prvé, sedět v tichu. Měl jsem ohromné štěstí, že jsem mohl navštívit Bhútán, Velikonoční ostrovy a Etiopii, kde jsem prožil mnoho nevšedních zážitků, ale nic se nevyrovná sezení v tichu. Za druhé, to co dělají Matthieu a Leonard Cohen a také mnoho dalších, není pro pocit, že by se měli vždycky někam dostat. Když jsem vyrůstal a začal chodit na předražené školy, pořád nám říkali: "Musíš to daleko dotáhnout, mít krásný životopis, musíš přelézt přes tuto překážku a překonat tuhle překážku a tuto překážku, stát se partnerem, stát se šéfredaktorem, stát se soudcem nejvyššího soudu." A to vede, zdá se, k trvalé nespokojenosti, protože jakmile se stanete soudcem Nejvyššího soudu, chcete se stát šéfem soudu v Haagu, a jakmile dostanete Pulitzerovu cenu, začnete toužit po Nobelově ceně, takže to jsou touhy, jež nemají žádný konec. Takže si nakonec myslím, že jít nikam je v určitém ohledu slibnější alternativou, než se neustále snažit někam dostat.Mnoho z nás si pamatuje na krásný TED Talk bratra Davida Steindl-Rasta "Chcete být šťastní? Buďte vděční.", jenž poskytl velmi jednoduchý návod pro ty, kteří hledají štěstí, a jenž spočívá v tom začít cítit vděčnost na denní bázi. Je nelezení takových míst a hledání klidu skutečně tak snadné? Není to vlastně naopak dost tvrdá práce?

Matthieu Ricard: Je to snadné a těžké zároveň. Je to snadné, ale chce to čas. Dalajláma často říká: "Na Západě je ten problém, že lidé chtějí, aby osvícení bylo rychlé, snadné a pokud možno laciné." A laciným nemyslí peníze, ale spíše úroveň úsilí jako: "No, víte, já to chci dělat tak nějak ledabyle a ono to bude fungovat." Ale dobrým pianistou se nestanete okamžitě; nenarodili jsme se s uměním číst a psát. Všechno se dostavuje prostřednictvím odborné přípravy a co je na tom špatného? Dovednosti se neobjeví jen proto, že si přejete, abyste se stal více soucitným a šťastnějším. Potřebujete trvalou aplikaci těch dovedností. Ale je v tom radost, v této podobě úsilí. Každý, kdo cvičí, aby něčeho dosáhl, např. hudebníci, sportovci a tak dále, říká, že je v tom jakási radost, v tom jejich vzdělávání, ikdyž se někdy zdá, že je to kruté. Takže v tomto smyslu, to nějakou dobu trvá. Ale proč tomu nevěnovat čas? Nevadí nám vydat 15 let na školní vzdělání, tak proč ne to samé na to, abychom se stali lepším člověkem?

Pico Iyer: William James, jeden z velkých amerických psychologů, řekl: "Největší zbraň, kterou máme proti stresu, je vybrat si jednu myšlenku místo jiné." A stres je nazýván největší epidemií 21. století. Ale vybrat si jednu myšlenku místo jiné má co do činění s trénovanou myslí. Na konci dne můžete myslet na všechny ty věci, které nedopadly dobře, nebo můžete myslet na všechno, co dobře dopadlo, a jež obyčejně považujete za samozřejmost. Den co den žádají lidé Jeho Svatost Dalajlámu, aby jim poradil, jak se vypořádat s výzvou nebo ztrátou čehokoli důležitého a on říká: "Podívejte se na to v širší perspektivě a změňte svůj úhel pohledu." V tomto smyslu je to jako Shakespearova moudrost: "Neexistuje nic dobrého, ani špatného. Je to mysl, kdo to tak dělá." Máme větší moc, než si dokážeme představit, a mnoho možností na výběr se na věci podívat z libovolného úhlu pohledu.

Jistěže to není pokaždé jednoduché. Pico, přijde vám někdy, že sklouznete, nebo si prostě nedáváte dost prostoru a času, jenž potřebujete k nalezení vnitřního klidu?

Pico Iyer: Neustále uklouzávám! Celý můj život je jedno velké uklouznutí. Když jsem v sobotu přistál v Riu, uvědomil jsem si, že to bylo 12. letiště během třech a půl dní. Takže ano, cestuji mnohem víc, nabírám mnohem více informací, než bych chtěl, ale pokouším se vědomě udržet nějakou rovnováhu, a ne se jen vzdát tahu moderního momentu, který nás utápí ve více informacích, než kolik dokážeme zvládnout. Ale myslím na to v malých věcech - když jdu na běžecký pás, snažím se nezapnout televizi. Když jsem v letadle, někdy se snažím nesledovat film nebo nečíst knihu, ale jen tak v tichu sedět tam, kde jsem. Každý den se ocitáme uprostřed malých okamžiků, kdy máme na výběr: necháme do sebe vejít další a další věci, nebo se na chvíli zastavíme a pročistíme svou mysl? Snažím se o to druhé.

Ve své knize zmiňujete, že přestože na Západě dnes daleko méně pracujeme, máme paradoxně daleko méně času se věnovat sami sobě. V čem je naše současnost jiná? Co se změnilo?

Pico Iyer: Dokonce ještě před 20 lety se většina z nás neobávala informačního přetížení nebo multi-taskingu stejným způsobem, nebo se stejnou naléhavostí, jako je tomu dnes. A pamatujte, že svět se sám od sebe nezpomalí a vaše zařízení se samy od sebeneodmyslí. Za deset let budeme pracovat s technologiemi, vedle nichž budou textové zprávy a Skype vypadat opravdu staromódně. A stroje nás nenaučí, jak udržet náš smysl pro rovnováhu. Tato část je na nás. Informační revoluce přišla bez manuálu. Jedna věc, kterou nás technologie nemůže naučit je, jak nejlépe využít technologie a udržet si zdravý rozum tváří v tvář technologii. To se nenaučíme online.

Psychóza, nebo duchovní probuzení?


Motto: Neuzdravujeme se izolovaně, ale jako komunita.

Moje první zkušenost se změněným stavem vědomí se navždy vryla do mé mysli. V roce 1994 jsem cestoval do indické Dharamsaly fotografovat svou knihu Tibetské portréty. Během mého pobytu jsem měl vzácnou příležitost udělat rozhovor se státním věštcem Tibetu z kláštera Näčhung, který je často volán ke konzultacím u jeho svatosti Dalajlámy, týkajících se důležitých otázek státního a náboženského charakteru. Näčhung předpověděl invazi Tibetu a pomáhal radit při obnově tibetského lidu v diaspoře. Věštec z kláštera Näčhung prochází médiem, jehož nazývají Kuten. V době, kdy jsme se s ním setkali byl Kuten 30-letý mnich jménem Thupten Ngodrup. Během našeho rozhovoru nám Thupten vyprávěl o tom, jak se stal Kutenem.
Jako mladý mnich začal slyšet hlasy, onemocněl a byl totálně dezorientovaný, protože se domníval, že možná umírá. Jeden starší mnich ho tehdy vzal stranou, aby mu řekl, že má dar a může být velmi užitečný klášteru Näčhung. Byli jsme pozváni k ceremonii, během níž vstoupil Thupten do tranzu v místě, velmi blízko rezidence jeho svatosti Dalajlámy. Ve velké místnosti s 50-60 mnichy vešel Kuten, oblečený do slavnostní róby, jež vážila skoro 40 kg. Sledovali jsme napjatě, jak sedí ve slavnostním oblečení na židli, zatímco mu mniši na hlavu pokládají velký špičatý klobouk, jenž sám o sobě vážil asi 40 kg. Byl to tak těžký, že ho mniši museli přivázat k hlavě a on pouze stěží udržel svou hlavu. Mniši začali zpívat a tlouct do bubnů, a během této dopy Thupten vstal, rozhoupal se a se zavřenýma očima začal mluvit úplně jiným hlasem, než když jsme s ním vedli rozhovor. Mniši zapisovali každé slovo. Po 10 minutách Thupten omdlel a byl vynesen z ven z místnosti. Tento dramatický zážitek byl jednou ze dvou událostí, díky které začal můj zájem o mimořádné stavy vědomí. O několik dní později jsem měl možnost s Thuptenem udělat rozhovor a fotografie a on mi řekl, že si nepamatuje, co se stalo poté, co se vešel do tranzu. Cítil se slabý a vyčerpaný po několik dní po ceremonii.
- Phil Borges
Nejkrásnějším zážitkem, kterého se nám může dostat, je tajemno... Komu je tato emoce cizí, kdo se už neumí v údivu zastavit a zůstat stát ve vytržení s posvátnou úctou, jako by byl mrtev.
- Albert Einstein

Moderní psychiatrie nečiní rozdílu mezi mystickými či spirituálními stavy a psychotickými epizodami. Lidé, kteří takové stavy prožívají, jsou často diagnostikováni jako duševně nemocní, bývají hospitalizováni a podrobováni rutinní potlačující farmakologické léčbě. Řada těchto stavů je však ve skutečnosti psychospirituální krizí. Pokud ji někdo správně pochopí a pokud se těm, kdo ji prožívají, dostane podpory zkušených terapeutů, mohou epizody tohoto druhu vyústit v psychosomatické uzdravení, duchovní otevření se, pozitivní proměnu osobnosti a rozvoj jejího vědomí.

Pro budoucnost lidstva je zásadní nutností prolomit popírání a smířit se s problémem naší pomíjivosti a smrtelnosti. Existují prastaré i moderní metody hlubinného sebezkoumání, které nám pomáhají postavit se strachu ze smrti, plně si jej uvědomit a tím jej překonat. Díky „smrti před smrtí" můžeme otevřít transcendentní dimenzi bytí a nastoupit cestu, která může popřípadě vést k odhalení naší pravé identity. Během tohoto procesu můžeme prožít emoční a psychosomatické uzdravení a náš život se stane uspokojivějším a plnohodnotnějším. Hluboká psychospirituální proměna může povýšit naše vědomí na zcela odlišnou úroveň a učinit ze života méně lopotnou a uspokojivější záležitost.

"Věřím ve svého druhu každodenní magii -- nevysvětlitelnou spojitost, kterou někdy zažíváme s místy, lidmi, uměleckými díly a podobně; děsivé okamžiky příhodné synchronicity; šeptané hlasy, skrytá přítomnost, když si myslíme, že jsme sami. "
- Charles de Lint

Transpersonální zážitky se často pojí s podivnými významnými shodami okolností, které nelze vysvětlit pojmy lineární kauzality - přímočarého vztahu příčiny a účinku. Ve vesmíru v pojetí materialistické vědy se všechny události řídí zákony příčiny a účinku. Veškeré náhody, které se vymykají vysvětlení příčinnými pojmy, se pak přisuzují skutečnosti, že dané jevy jsou příliš složité a že nám chybějí vědomosti o všech zúčastněných faktorech. S ohledem na tyto neznámé „skryté proměnné" lze výsledek předpovědět pouze statisticky, ale nikoli do specifických podrobností. Občas je však statistická nepravděpodobnost určitých náhod v běžném lidském životě tak nápadná, že nás nutí pochybovat o adekvátnosti takového výkladu.

Události vyznačující se synchronicitou jsou zvlášť četné v životě lidí, kteří prožili celostní stavy vědomí při meditaci, psychedelických sezeních, experienciální psychoterapii nebo při spontánních psychospirituálních krizích. Mimořádné shody okolností se často vyskytují v souvislosti s transpersonálními a perinatálními zážitky. Jestliže se například při zkoumání svého nitra začneme blížit zážitku smrti ega, mohou se náhle navršit nebezpečné situace a příhody v našem životě. Nehovořím zde jen o událostech, v nichž hrajeme sami aktivní roli, nýbrž i o těch, které zapříčiňují j i n í lidé nebo nezávislé vnější faktory. Když prožijeme ve svém vnitřním procesu smrt ega a následující znovuzrození, mají tyto situace sklon vyjasnit se stejně magicky, jako se vyvinuly. Zřejmě je nám dána alternativa mezi psychickou smrtí a skutečným fyzickým zánikem.

Obdobně při silném zážitku šamanského typu zahrnujícím zvířecího duchovního průvodce se může toto zvíře začít pojednou objevovat v našem životě v různých podobách a s četností převyšující každou rozumnou pravděpodobnost. Při jednom z našich šestidenních kurzů prožila jedna z účastnic, psycholožka, působivou šamanskou epizodu, v níž hrála důležitou roli sova jako zvířecí duchovní průvodce. Téhož dne si z procházky v lese přinesla pozůstatky sovy. Když se po skončení kurzu vracela autem domů, zahlédla na okraji silnice velkého zraněného ptáka. Zastavila a popošla blíže - jednalo se o velkou sovu se zlomeným křídlem. Sova se nechala bez nejmenšího odporu zvednout a odnést do auta. Žena se o ni starala, dokud nebyla opět schopná létat a mohla se vrátit do svého přirozeného prostředí.Jung pozoroval a popsal četné příklady ohromujících náhod, u nichž byly různé události konsensuální reality propojeny s intrapsychickými zážitky, jako jsou sny nebo vize. Jung razil pro tento druh náhod pojem synchronicita. Ve svém slavném díle Synchronicity: An Acausal Connecting Principle (Synchronicita: nekauzální spojující princip) (Jung 1960) definoval synchronicitu jako „současný výskyt jistého psychologického stavu a jedné či více vnějších události, které se vyskytují jako smysluplné obdoby okamžitého subjektivního stavu". Situace tohoto druhu dokazují, že naše psýché může být v hravé interakci s čímsi, co se zdá být hmotným světem. Skutečnost, že se to může stát, stírá hranice mezi subjektivní a objektivní realitou.

Z mnoha příkladů synchronicity Jungova vlastního života je jeden zvlášť slavný - stal se při terapeutickém sezení s jednou z jeho pacientek. Pacientka tvrdošíjně odolávala terapii a uznání existence transpersonální reality. Až do této události nezaznamenala její léčba žádný, ani pranepatrný pokrok. Měla sen, že dostala zlatého skarabea. Při analýze snu zaslechl Jung, jak cosi narazilo do okenní tabule. Šel se podívat, aby zjistil, oč jde. Na okenní římse byl lesklý zlatohlávek a snažil se dostat dovnitř. V zeměpisné šířce, kde k události došlo, je to velmi vzácný brouk a zároveň nejbližší příbuzný zlatého skarabea. Jung předtím nic podobného nezažil. Otevřel okno, vpustil brouka dovnitř a ukázal ho své pacientce. Tato udivující synchronicita měla hluboký dopad na její terapeutický proces a stala se důležitým bodem obratu při léčení.
- Stanislav Grof: Kosmická hra
. . .

Filmař a fotograf Phil Borges je během posledních 25 let široce známý pro jeho práci s původními kmenovými kulturami. Vyhledává lidi, kteří vstupují do změněných stavů vědomí, aby léčili nebo předvídali pro jejich komunitu. Jeho nedávný projekt, vnitřní světy, zkoumá kulturní rozdíly, týkající se vědomí a duševních chorob. V jeho neuvěřitelně poutavé přednášce na TEDx, se Borges ponoří do nevýslovné zkušenostní báze, kterou zažil s šamany, léčiteli a médii.
Václav Cílek: Zahrada malých dobrodiní v čase velké proměny světa


Motto: Latinský název pro člověka "homo" je odvozen z humusu, podstaty všeho živého v půdě.

Když Vergilius psal Georgika neboli Zpěvy rolnické, tak zhruba polovinu veršů věnoval praktickým radám, ale zbylá část díla sestávala z úvodů a komentářů. Básně pojednávají o tučné půdě a vhodných plodinách, ale přesto je zemědělci nikdy nečetli. Pro koho jsou Georgika určena a jak to, že je dva tisíce let doprovází úcta vyhrazená jen největším dílům lidské kultury? Jedná se totiž o dílo útěchy a záchrany. Je možné uchýlit se na venkov a sám si pěstovat potravu a díky tomu být soběstačný nejenom v materiálním světě, ale také se duchovně osvobodit od neklidného města a nebezpečné politiky? V půdě a životě rostlin, popásajících se stádech a bzukotu včel je totiž něco věčného. Je to svět, kde se vše s každým novým jarem a létem opakuje, a to člověku dodává pocit jistoty. Pečuje o pole a zahrady a tím se stará o svět. Ve městě se tato starost o svět projevuje náhražkami, jako je třeba sledování televizních zpráv. Neznám člověka, který by vstal od televizního zpravodajství a cítil se šťastnější, ale na poli nebo na zahrádce se to děje dost často.

Tento esej je sice o tom, jak si lidé v Čechách a na Moravě opatřují vlastní potravu, ale zároveň se děje ještě něco dalšího. Kontakt s půdou a rostlinami přináší útěchu. Práce učí trpělivosti, člověk se při ní pohybuje stejně rychle a přiměřeně jako plyne čas, zatímco v současném světě se něco porouchalo mezi časem člověka a časem světa. Na poli musíte hrát podle pravidel semen, oblaků a vody, zatímco ve městě máte častěji pocit, že silný jedinec si sám volí pravidla. Je to a zbytečná velká zátěž, protože pokud si sami neurčujeme způsob života, tak míváme pocit, že jsme selhali a přišli o kus svobody. Vergilius to vidí jinak. Věčnost má barvu hlíny. Radost je v květech. Čas se podobá vodě. Má několik rychlostí a občas dokonce ani neexistuje. Bohové toho moc nevědí, ale jsou tu stále a jednou za rok by jim člověk měl přinést medový koláček. Chceš důkaz nebohá prázdnoto měst? Je v každém semenu, které právě klíčí a v každém květu, který uvadl. Jenže ne vždycky se to povede. Ivo Dostál na své zahrádce v teplém, proschlém Moravském krasu sklidil úrodu jenom jednou za deset let. Mnoho mých známých vede prohraný boj se žravými slimáky (Plzák španělský – Arion lusitanicus), kteří k nám krátce po pádu berlínské zdi emigrovali z vysychajícího Španělska. Klimatické změny přinášejí sucha na jaře a koncem léta deště, takže část úrody nedozraje či shnije. Nepořádná divoká prasata opustila divočinu, žijí s lidmi a oblíbila si jejich zahrady. Srnky poprvé po desetiletích pronikají do vinohradů, kde si pečlivě vybírají keříky jen určitých nepříliš kyselých odrůd. Zahrádky se tak stávají místem nejenom útěchy, ale také lokálních válek s přírodou, která se aktivizuje. U divokých prasat můžeme dokonce hovořit o radikalizaci.

Eros, tedy příjemné spojování s bytostmi a věcmi, nejspíš nemůže existovat bez Chaosu neboli Sváru. Ale přesto mívá příběh domácí zahrádky dobrý konec, protože nakonec alespoň něco vyroste. A je-li i v malé zahrádce obsažen celý svět, pak to je svět klidné kultivace i bezohledného postkoloniálního masakru všeho, co na dané místo nepatří. Při psaní tohoto textu jsem začal objevovat svět, ve kterém jsem roky víceméně bezmyšlenkovitě žil. Pochopil jsem, že zahrádka a sad jsou součástí kultury trvající tisíce let. Během té doby se proměnily stromy i člověk. U koček a psů jasně vnímáme, jak si ochočili člověka, ale ono to platí v nějaké jiné míře i pro vinnou révu či ovocné stromy. Stačí, když stromům přiznáte nějaký druh inteligence, kterou určitě mají, jinak by totiž nedokázaly číst prostředí a učit se jiným místům a zacházení s nenasytnými housenkami barevných motýlů. Pak si uvědomíte, co jste tušili jen v hodně hluboké části mysli. Stromy si nás velice jemně vychovávají ke svému obrazu. Obděláváme půdu, ale ona si nás také kultivuje. Nejsme na světě sami. Naši průvodci jsou podivní a skoro beztvaří. Může to být lesní mycelium o ploše několika čtverečních kilometrů, které je staré deset tisíc let, ale i drobný půdní organismus, pro kterého 1 mm představuje celodenní výlet do neznáma a týden je pro něj věčnost. A není to metafora, o čem zde hovořím. Americká společnost pro mikrobiologii zkoumala vliv půdních mikroorganismů, jako je Mycobacterium vaccae, na inteligenci myší a podobně již deset let probíhá intenzivní výzkum orgánů pomocí, kterých rostliny myslí – tedy zpracovávají informace. Tohle je věda. Co naopak spíš souvisí s uměním či poezií, je způsob, jak prastará vegetativní duše rostlin zachází s duší člověka. Skrze půdu, zahradu, stromy a květiny se nám otevírá paralelní vesmír. Instinktivně mu rozumíme, protože i my v sobě neseme kus vegetativní, rostlinné inteligence. Mnohem mladším a v jiným způsobem fungujícícím rozumem či dokonce vědeckým myšlením jej málokdy pořádně uchopíme, protože rostlinný svět ještě nepracuje se slovy. Zatím bych však nezacházel tak daleko a raději se věnoval úplně přízemním záležitostem souvisejících s rytím, pěstováním, zaléváním a jídlem obecně.

Nikdy bych se nepustil do textu o zahradě, kdyby mně k němu nevyzvala americká fotografka Morna Livingstone okouzlená jihočeskými zahrádkami. Kdybyste měli pocit, že se chvílemi zabývám úplně triviálními a jindy složitými záležitostmi, tak to je prostě tím že, píši jak pro amerického, tak i pro českého čtenáře. Myslím, že v zásadě existují dva důvody, proč se zahrádkami a ovocnými sady zabývat. Ten první spočívá v poznání staré kultury, kde strom či květ nese podobnou krásu jako obraz v muzeu. Stromy jsou sochy a květy jsou působivé barevné skvrny. Při dotyku s hlínou se člověk nějak automaticky napojuje na dlouhé generace předků a přejímá jejich postoje. Jde to i přes stromy, jenom obilí je v poslední době tak bezradné. Druhý důvod je ještě jednodušší. Svět potřebuje stále méně pracovních sil, protože vše včetně služeb vyrábíme a poskytujeme stále efektivněji. Směřujeme do stavu, kdy víc jak třetina lidí nesežene práci a zadlužené státy je nebudou moct zaměstnat. Jednou to může dojít tak daleko, že půlka národa bude sedět doma a pobírat přiměřenou mzdu, tedy podíl na národním zisku. Lidé bez práce ztratí smysl života. Kvalitní potraviny, zejména ovoce a zelenina, budou drahé a pro většinu z nich nedostupné. Průměrná délka života se opět začne snižovat. Viděli jsme to v Anglii, Řecku, USA a na mnoha dalších místech. Jedno z řešení tohoto stavu jsou rodinné či komunitní zahrádky. Lidé se k nim většinou neradi vracejí, protože mají pocit, že by klesli do nějaké horší sociální třídy. Třeba ani nejsou líní, ale mylně věří, že by „si měli udržet určitou úroveň“. Snažím se na historických příkladech ukázat, že práce s hlínou a rostlinou je noblesní zaměstnání. Za velmi rychlým počítačem dnes stále častěji vysedává digitální proletariát, ale vypěstovat si vlastní rajčata zvládne jen zkušený člověk.

Vytvořit informaci je drahé, ale zkopírovat ji je prakticky zadarmo. Proto jsme zavaleni obrázky a slovy. Říká se, že každé dvě minuty vznikne tolik fotografií jako za celé 19. století. Sedíme na obrovské hromadě nepřebraných informací a zjišťujeme, že nám schází znalosti. Většina z nich se týká zacházení s hmotným světem. Kuchařský recept je informace, ale příprava jídla je znalost. Bez zkušeností s hmotou zůstáváme dětmi, což znamená, že skutečným dítětem se již nebudeme moci stát, protože jsme nikdy nedospěli. Stále častěji mám pocit, že žiji v rozmarné a nedospělé společnosti, které bych nejraději naordinoval nějakou manuální činnost, aby vůbec dozrála. Mladší virtuální generace již odešly tak daleko, že k nim hlas rodičů či školy nedosáhne a svoji cestou domů si budou muset najít sami. Pokud je někdo poučí, bude to jejich nové prostředí a ne my.
- Václav Cílek, Res rustica Bohemica (Zahrada malých dobrodiní v čase velké proměny světa)


Změna drážkyDrážka v níž máme běžně umístěno své vědomé vnímání je brutální. Kritická. Povýšená. Ke všemu a všem přezíravá. Sytý hladovému nevěří. Je to pozice, z níž kometujeme všechno a všechny okolo sebe. Na vše máme vybroušený názor, jenž máme potřebu prosadit. Ke všemu se potřebujeme vyjádřit, protože my nejlépe víme jak se věci mají. Je to pozice strachu. A je to zároveň přesně to místo, kde nás Duch návštíví, aby nás učil pokoře.

Místo zvané pokora je místo tichého zastavení. Místo kde nás Duch klepne před prsty až nám z očí vytryskne proud léčivých slz. Místo kde se uzdravuje nic menšího než celý náš svět. Zranění je díra kudy do našeho těla proudí světlo. A přijmout zranění znamená započít s jeho léčbou.

Drážka ve které míváme běžně umístěno své vědomé vnímání je jako zrcadlový sál. Vše co produkujeme se jen v zesílené podobě vrací. A čím silnější je naše produkce, tím silněji se to k nám vrací. Proto je to místo tichého zastavení tak podstatné. Duch nás z neznámého důvodu vede k polepšení, jež se nám ovšem může zprvu jevit jako pohoršení.

Pokora je v tichu a nepohybu změnit jednou provždy sebe výběrem nové ultimátní drážky v níž se odehrává můj svět.