Kvantová mysl nekonečna


Motto: V pozadí všeho vyčkává hluboká forma inteli­gence. Říkejme ji síla ticha a využijme ji k léčebným účelům. 
- Arnold Mindell

Z impulzu a na přání pana Matúše Novotného jsem do češtiny přeložil řeč Alana Wattse s názvem "Mysl", kterou najdete na konci tohoto článku. Dovolím si ji doplnit krátkým výňatkem z knihy Arnolda Mindella "Kvantová mysl a léčba."

V pozadí všeho vyčkává hluboká forma inteli­gence. Říkejme jí síla ticha a využijme ji k léčebným účelům. Když se ohlédneme zpět a zamyslíme se nad svým dosavadním životem, poznáme, nakolik jej ona síla vždy ovlivňovala. Naše životní dráha se ve skutečnosti zdá té­měř nevyhnutelná. V určité chvíli se nám něco může jevit jako náhoda, ale při hlubším prozkoumání zjistíme, že jde o nevyhnutelný vývoj událostí. Život může vypadat jako chaotická změť událostí. Při zpětném ohlédnutí však zjis­tíme, že za každým zdánlivě náhodným jednáním stála zmíněná síla ticha. Cesta, po níž se ubíráte a které říkáte "život", vypadá nevyhnutelně, přestože v určitých chvílích můžete mít pocit, že se silou, jež ji ovládá, lze smlouvat. Pohled do minulosti vás však ujistí v tom, že ona síla je neúprosná. Teprve pak si uvědomíte, že vám nezbývá než se jí podřídit, jinak vás zničí. Nemá smysl předstírat, že tato síla neexistuje, pro­tože pokud ji ignorujeme, projeví se děsivými tělesnými symptomy. Pokud se otevřete síle ticha, vydáte se na neko­nečně dlouhou cestu plnou úžasných objevů. Síla ticha má spojitost nejen s naší osobní zkušenos­tí, ale i s původem vesmíru. Věda tuto realitu, která nepod­léhá omezení v čase ani v prostoru, nedokáže pojmout, ale její energii lze vysledovat v matematické fyzice kvantové teorie. Jde o sílu s určitou skrytou inteligencí, o jakýsi druh kvantové mysli. Kvantová mysl promlouvá k té části vašeho já, jež se zajímá o porozumění symptomům a o experimentální práci s příznaky vlastního těla a somatickými potížemi druhých. Pro část vašeho já, která trpí takovými symptomy, jež vznikají ve spojení s tělesnými chorobami, existují spe­cifické metody, jak k těmto symptomům přistupovat a jak se jimi nechat obohatit. Prvořadým principem je lidské poznání. Základem jakéhokoli pozorování či teorie je lidské vnímání a zkušenost.

Pokud nemáme odvahu snít, nedojdeme k žád­ným objevům... Nejúžasnější vědecké zkušenosti se dějí prostřednictvím snů.
- Dan Goldin, velitel Americké národní agentury pro letectví a kosmonautiku

V určitém smyslu lze říci, že symptomy (a vše ostatní v životě) začíná v imaginárním čase, jejž lze vnímat jako jemný tělesný signál - jako sílu ticha. Síla ticha snového času stojí v pozadí všeho; je jedním z klíčů, jak porozumět světu. Síla ticha je myšlenka a zkušenost nejranějšího zdroje událostí. K tomu, abys­te tuto sílu mohli využít - abyste se ji naučili následovat a pracovat se symptomy - potřebujete vědět, jak zaměřit své vědomí ve chvíli, kdy se vaše tělo nachází ve stadiu naprostého klidu. Uvědomění je stěžejním předpokladem tělesného zdraví. Uvědomění může posloužit jako klíč k nalezení odpovědí na mnohé otázky. Uvědomění v omezených stavech vědomí ve mně vyvolává vzpomínku na příběh, kterým mi jeden můj přítel odpověděl na zásadní životní otázku. Tento přítel jménem Keido Fukušima, jenž žije v Kjóto, vzpomínal na důvody, které ho přivedly k tomu, aby se stal zenovým mistrem (a vůdcem zen-buddhistické školy Rinzai). Při studiu zenu ho učitel požádal o vysvětlení kóanu. Když Keido slyšel kóan, nejprve se hluboce ponořil do sebe. V reakci na neznámou sílu začalo jeho tělo místo odpovědi tančit! Učitele Keidova "odpověd'" nadmíru potěšila. Ze­ptal se mého přítele, co ho podnítilo k tanci, a zatímco čekal na odpověď, doporučil mu, aby odešel z města k ja­ponské domorodé skupině, jejíž členové tančili stejně jako on. Po letech života v této skupině se Keido stal zenovým mistrem. Řekl mi, že památku svého mrtvého učitele uctil tancem na jeho hrobě.Život nám podobným způsobem klade spoustu otá­zek, jež nelze zodpovědět. Tím, že se naučíte své uvědomě­ní zaměřit určitým směrem, můžete využít nepředvídatel­né pohyby svého těla k vyřešení mnoha zdánlivých záhad včetně všech svých tělesných symptomů. Vaše symptomy lze přirovnat ke kóanům, jež vás chtějí přimět, abyste své tělo nechali "tančit" a prostřednic­tvím uvědomění znovu prožili nejhlubší aspekty sebe sa­mých. Je-li vaše kvantová vlna spojena s vesmírem, jemné pohyby vašeho těla rovněž tančí ve vesmírném rytmu.

Prispej