Jaroslav Dušek: Mayský kalendář a strom života


V květnu 2009 přinese ohromné vyzařování z Hunab-ku, jež je podle Mayské mytologie inteligence pro nás nepředstavitelných rozměrů nacházející se ve středu vesmíru , velkolepý zrod kosmických proporcí. Toto období, středový bod Šestého dne Galaktického podsvětí, dává lidstvu nikdy předtím netušenou možnost využít tuto evoluční sílu k naplnění osobního i kolektivního záměru a k vytvoření stabilního světa plného harmonie, hojnosti a sounáležitosti s přírodou. Tak jako v případě každého zrodu, bude zde přítomná i smrt...smrt toho, co již nebude dále podporováno těmito novými vyššími energiemi. Tento článek má za úkol nastínit pozadí tohoto paradoxně hrozivého, ale zároveň i novou naději přinášejícího okamžiku a toho, co můžeme osobně i kolektivně dělat, abychom se na něm mohli vědomě podílet. Věřím, že k tomu, abychom pochopili naši současnou situaci z hlediska Mayského kalendáře, je nutné se podívat nazpátek k nejdůležitějším událostem nedávno proběhlých bodů obratu Galaktického podsvětí. Jedním z nich byl začátek Páté NOCI, 19. listopadu 2007. Ve své knize Mayský kalendář a Transformace vědomí, napsané v roce 2003, jsem ukončil diskusi o ekonomice (strana 233) předpovědí toho, co se nyní děje: „Nehledě na to, jakou podobu na sebe takový (finanční) kolaps může vzít, zdá se, že nejpravděpodobněji se to bude dít někdy v období začátku Páté NOCI, v listopadu roku 2007 (doslovně řečeno devatenáctého dne).“ Tato předpověď je postavena na faktu, že Pátá NOC bývala po čas kosmických dějin dobou, kdy staré pořádky často docházely ke svému zničení. Dnes, kdy se ekonomové shodují v tom, že počátek globální ekonomické recese nastal v prosinci 2007, můžeme zpětně sledovat, jak úžasně přesné mohou předpovědi být, pokud se postaví na pravdě Mayského kalendáře. Dokonce i když tyto předpovědi nejsou přímo vytesány do kamene, mohou nám přesto napovědět, jaké činnosti a nálady sebou ta která časová období přinesou. Druhý velmi důležitý bod obratu přišel se začátkem Šestého DNE – 12. listopadu, 2008, kdy se se zvolením Obamy coby presidenta USA (týden předtím), začala manifestovat energie znovuzrození. Dle předpovědi je toto začátek specifického časového období, jež symbolicky ztělesňuje Yohalticitl, bohyně zrození. Barack Obama se navíc narodil v den 9 Ben, což je stejný den, ve kterém byly založeny Spojené Státy (4. července 1776), a sehrává tak důležitou roli v dějinách tohoto národa, neboť se jeho působením uzavírá pomyslný kruh. Jeho záměr vládnout transparentně a s přátelštějším a rovnoprávnějším postojem k ostatním národům je určitě vítanou změnou v porovnání s několika jeho předchůdci. Jeho příchod je spojen se znovuzrozením etických hodnot, jež vytváří předpoklady pro nastartování globální jednoty na celosvětové scéně. Nicméně nelze si nepovšimnout, že ekonomika se s nástupem Šestého DNE nevzchopila. Proč tomu tak je, je možné chápat na několika různých úrovních. Jednou z nich je úroveň ekonomická, kdy se již pravděpodobně vyčerpaly prostředky nepřetržitého ekonomického růstu postaveného na poskytování stále většího množství úvěrů. Každý, kdo si vzal půjčku ví, že to znamená čerpání zdrojů z budoucnosti, a že hranice, kam až je možné zajít, již bylo dosaženo. Na jiné úrovni pochopení můžeme vnímat, že tam, kde se v Galaktickém podsvětí nyní nacházíme, již není dle kosmického plánu ekonomický a technologický růst nadále prioritou.Naopak cílem Galaktického podsvětí je rozšíření lidských obzorů směrem k holistickému vnímání, to jest zájmu o veškeré stvoření a o celou planetu, s čímž je světový ekonomický systém stále víc a více v konfliktu. Toto nás vede k závažné otázce, zda svět bude znovu zažívat období nepřetržitého ekonomického růstu, přestože média nepřestávají diskutovat o tom, kdy recese skončí a bankéři spolu s vládci světa, Obamu nevyjímaje, podnikají různá opatření, o nichž tvrdí, že povedou k ukončení krize. Snaha o znovuoživení ekonomického růstu je nyní postavena na odevzdávání peněz daňových poplatníků bankéřům, tak aby ti je pak mohli opět půjčit nazpět daňovým poplatníkům. Může to znít jako vtip. Nicméně fakt, že mnoho lidí tyto kroky akceptuje jako nezbytné a zároveň příliš složité na to, aby jim obyčejný člověk porozuměl, ukazuje, jak velká víra ve staré struktury stále panuje. Důvod, proč většina lidí pokládá za zaručené, že v budoucnu znovu nastane období ekonomického růstu, je, že byli narozeni do Planetárního podsvětí. Ve skutečnosti, pokud bychom studovali ty vlny pohybu Planetárního podsvětí, které měly převládající vliv na naše vědomí mezi lety 1755 až 1999, mohli bychom vidět, že střídání období ekonomického růstu a období recesí je stejné jako střídaní DNŮ a NOCÍ. DEN znamená vzestup ekonomie a NOC její pokles. Tento vlnový pohyb Planetárního podsvětí nicméně zčásti přestal platit s nástupem Páté NOCI Galaktického podsvětí 19. listopadu 2007, jejíž důsledky pokračují i nadále. Je tedy za stávající situace skutečně možné, aby někdo znovu nastartoval ekonomický růst? Já osobně si nemyslím, že je to možné, snad s výjimkou určitých odvětví a pouze na omezené úrovni. Pokles možná během Šestého DNE poněkud zpomalí, ovšem s nástupem Šesté NOCI - tj. někdy kolem 7. listopadu 2009 - se znovu zintenzivní. Záměr současného Galaktického podsvětí je tedy rozdílný od Planetárního a jeho primárním úkolem je nastolení takových vztahů ve světě, které budou postaveny na holistickém a rovnoprávném přístupu, projevujícím se harmonickými vztahy mezi pohlavími, národy, rasami a náboženstvími na celé planetě (a vlastně v celém vesmíru, ale o tom asi už moc nevíme). Období Bushovy vlády můžeme vnímat jako blokádu vůči manifestaci tohoto vědomí. Tudíž, přestože cítím, že jsme pod vlivem energií Mayského kalendáře (v opačném případě by prognózy nebyly možné), cítím také, že způsob, jakým se manifestují, ovlivňují naše volby a volby různých vládnoucích osob. Tak mohly například jisté politické postupy Bushovy éry vést k ještě většímu vyostření situace. Přesto soudím, že máme důvody předpokládat, že v současné době budou mnozí jednotlivci zažívat značné obtíže z důvodu ztráty domova, práce či podniku a na mnohé další čekají podobné potíže v budoucnosti. Pozorovatel z jiné planety by však na toto mohl nahlížet i z poněkud jiné perspektivy. Konec nepřetržitého ekonomického růstu by mohl vnímat jako známku naděje, že rakovina planety začíná ustupovat a že snad existuje šance, že lidstvo nakonec přežije a naplní svůj účel.Z tohoto úhlu pohledu můžeme tuto situaci vnímat tak, že kosmický plán nyní zavedl mechanismus ochrany Země, neboť je - li něco zaručené, pak je to to, že pokud nenastane konec růstu ekonomiky, nastane konec světa. Zdali by se tak stalo z důvodu globálního oteplování, zdecimovaného života v oceánech, ničení deštných pralesů, vymření včel nebo čehokoli jiného, to asi není nikdo schopen konkrétně říci. .Ve skutečnosti ani není nutné vědět, co by zahájilo kolaps planetárního ekosystému, jako si spíše uvědomit, že ani jedna z těchto hrozeb životnímu prostředí není bez spojitosti s ostatními. Všechny z nich mají původ v ekonomice, která byla dlouhou dobu zaměřená pouze na svůj růst, a stav vědomí určovaný Galaktickým podsvětím nás nyní nutí vyrovnat se s následky tohoto procesu. Cítím, že to znamená, že v následujících letech můžeme na osobní úrovni očekávat konfrontaci s velmi složitými dilematy, která obvykle nemají jednoduchá řešení: „Pokud se o sebe nepostarám já sám, kdo to udělá? Ovšem pokud se nebudu starat i o širší celek, kdo jsem?“ Samozřejmě můžeme z pádu ekonomiky obviňovat bankéře a ostatní tvůrce ekonomického systému postaveného na čerpaní zdrojů z budoucnosti. Tím se však moc nezmění a navíc by bylo asi i těžké vůbec najít někoho, kdo ze zavedeného systému nějakou formou materiálně neprofitoval. Pravda je taková, že až na pár výjimek se žádný z lidí dobrovolně nesnažil ekonomický růst zastavit.


Nabízí se nám tak otázka, co se dá v této situaci vlastně dělat? Pokud se růst ekonomiky už nikdy nenastartuje, co potom nastane? Mnozí z nás si uvědomují, že to, co je doopravdy třeba, je přechod směrem k udržitelné ekonomice, tedy něčemu, co lidstvo nezažilo už nějakých 5000 let. Toto by znamenalo návrat do nedualistické Rajské zahrady v harmonii s přírodním prostředím na nové a vyšší úrovni, přechod, jenž mnozí budou nejspíše považovat za velmi náročný a mentálně téměř neuchopitelný. Můžeme si například povšimnout faktu, že žádný ze světových vůdců nebo ekonomů současné doby není zastáncem přechodu k udržitelné ekonomice. Popravdě si jen hrstka z nich vůbec připouští, že další ekonomický vzestup již není možný, a ve chvíli, kdy se toto uvědomění začne šířit mezi lidmi, se staneme svědky mnoha zoufalých činů a sociálních nepokojů, nabývajících různých forem v závislosti na prostředí a kultuře, ve kterých se budou odehrávat. Mnohé z hierarchických struktur se pak pravděpodobně zhroutí. Dojde poté ke zrodu udržitelné ekonomiky? Na toto v Mayském kalendáři odpověď nenalezneme, jednoduše proto, že to závisí na tom, co si lidé v budoucnu zvolí a na co zaměří svou pozornost. Z perspektivy této kolektivně podmíněné volby budoucnosti lidstva zní pak jako naprostý nesmysl, když slyšíme některé lidi tvrdit, že Mayský kalendář předpovídá konec světa z důvodu vychýlení zemských pólů, asteroidů, přírodních katastrof, skvrn na slunci nebo dalších událostí, které se odehrají mimo nás samotné. Realita je taková, že Mayský kalendář popisuje evoluci na úrovni vědomí, a co se týče budoucnosti, nepředpovídá nic jiného než pouze to, co vzejde - ať už přímo či nepřímo - z lidstva jako takového. Jinými slovy to znamená, že neexistuje žádná změna vědomí, odehrávající se na této planetě vně nás samotných. Přesný čas poklesu ekonomiky bylo možno z Mayského kalendáře vyčíst proto, že je následkem lidského chování, podmíněného rezonancí s Kosmickým stromem života. Dle Mayského kalendáře a jiných moudrostí prastarých národů je Kosmický strom života nezměrnou inteligencí, Hunab-Ku, která je centrem veškerého vesmíru a která vytváří v kritických bodech obratu v kalendáři kvantové skoky . Existence takovéto centrální osy univerza byla nedávno (2003) objevena i vědci, což pokládám za jeden z nejzávažnějších vědeckých objevů všech dob a podrobněji jej rozeberu v The Purposeful Universe (Inner Traditions, December 2009). A je to právě vyzařování těchto energií Kosmického stromu života, které povedou k synchronizaci vývoje na všech úrovních univerza. Rezonance s tímto vývojem a s kvantovými skoky nás podněcuje k vytváření našeho světa v souladu s vlnami sedmi DNÍ a šesti NOCÍ kosmického plánu. Z této perspektivy se představa předurčeného „soudného dne“, jak ji prezentuje History Channel nebo některé současné hollywoodské filmy, musí připadat každému, kdo rozumí Mayskému kalendáři, jako absurdní. Takovéto úvahy slouží jenom k šíření strachu, který nás potom odvádí od toho, co je opravdu důležité. Dokonce i kdyby se stalo, že svět dospěje ke svému konci v důsledku naší neschopnosti dosáhnout trvale udržitelné ekonomiky, nebude to mít nic společného s nějakým předurčeným soudným dnem. Takováto katastrofa by byla namísto toho něčím, do čehož se lidstvo uvrtalo samo (někdo s větší a někdo s menší zodpovědností). Její příčina by tkvěla především v tom, že jsme ignorovali poselství Mayského kalendáře, podle nějž jsme na prahu přechodu ke stavu jednoty a míru. Projektovat svoje strachy nebo sny na nějaké osudové datum v budoucnosti je způsob myšlení, který nás dle mého velmi oslabuje a snaží se nás zbavit zodpovědnosti za běh událostí vyplývajících z našich současných činů.Abychom se vyhnuli takovým projekcím, je nezbytné stavět své záměry a aktivity na měnících se energiích Mayského kalendáře, jak je právě zažíváme, a snažit se najít, v jakých sférách z nich můžeme čerpat sílu. Naše chápaní situace může vycházet z paralel mezi jednotlivými Podsvětími. Např. přesné předpovězení začátku ekonomického úpadku bylo učiněno na základě podobnosti s rokem 1932, kdy začala Pátá NOC Planetárního podsvětí, což v globálním měřítku znamenalo celosvětovou krizi. A obdobným srovnáním můžeme nahlížet na naši současnou situaci od chvíle, kdy dosáhneme středového bodu Šestého DNE Planetárního podsvětí 11. května 2009 (10 Ahau) a do ukončení druhé části cyklu 7. listopadu 2009. Toto zlomové období je srovnatelnés s rokem 1962 (což byl středový bod Šestého DNE Planetárního podsvětí) a druhou polovinou cyklu v období mezi lety 1962 – 1972. Možná by bylo dobré zmínit, co se dělo během tohoto období. Rok 1962 byl rokem Kubánské krize, jež znamenala počátek oteplení ve studené válce. Hned následující rok propukl fenomén Beatles. Měl jsem tu čest pobývat v té době v Anglii a zažívat jej v první vlně ještě předtím, než Beatles pronikli do Evropy a později do USA. Samozřejmě mi nejde o to vyzdvihovat hudební fenomén jako takový, ale jako něco, co souviselo se začátkem nové silné vlny, která vyvolala obrovské kulturní obrození a sociální experimenty a o pár let později vyvrcholila v podobě studentských bouří ve Francii roku 1968, hnutí květinových dětí hippies a mírového hnutí v USA. Tyto události měly sice v každé zemi svou vlastní podobu, ovšem globálně vzato proběhly velmi synchronizovaně. Nesly v sobě touhu po testování nových možností jak se dostat mimo kontrolu „establishmentu“ ve všech oblastech života a skoncovaly s uctíváním autorit. Dnes můžeme nahlížet některé její formy projevu jako výstřelky, například kulturní revoluci v Číně, nicméně faktem zůstává, že náš současný svět vděčí tomuto období za mnohem větší rovnoprávnost a otevřenost... Je zbytečné připomínat, že dnešní svět je velmi rozdílný od toho v roce 1962 a pokud nic jiného, je ovládán jiným druhem Podsvětí, jenž přináší omezení hospodářského růstu. Nicméně mám pocit, že tento experimentální postoj je přesně tím, co současná doba potřebuje, a naším hlavním úkolem je zasít semena udržitelné ekonomiky. Každý druh krize podporuje nové aktivity, jež na sebe mohou brát podobu mnoha různých soběstačných společenství, která unikají vládě dominující hierarchie. Navíc, pokud bylo pokles ekonomiky možné předpovědět Mayským kalendářem, máme pádný důvod se domnívat, že tento druh aktivit bude v nadcházející době podporován Stromem života. Stále více je jasné, že staré způsoby řešení v současné situaci v zásadě nefungují, a že je nutné vzklíčení něčeho nového. Domnívám se, že pokud to nepochopíme nyní, bude nám v průběhu šesté NOCI, která nastane 7. listopadu 2009 a potrvá do 2.listopadu 2010, jasně předestřeno, že návrat k ekonomickému růstu není možný . Z toho důvodu bychom vás rádi pozvali ke globální meditaci v období 9. – 11. května zaměřené na vytvoření ekonomiky, jež by byla poprvé po 5000 letech trvale udržitelná. Tento záměr už sdílejí miliony lidí , nicméně pozorovat, jak v globálním měřítku reálně přeměňuje dosud panující ekonomiku zaměřenou na růst, je úplně něco jiného. V meditaci se můžeme podívat na to, jakými se musíme stát, aby se tento záměr stal skutečností. Jsem rovněž přesvědčen, že rostoucí vědomí Kosmického stromu života, které v současné době sdílí jen menšina populace na zeměkouli, pomůže vytvořit více soucitu, kterého bude tolik potřeba, pokud má lidstvo najít nové cesty jak sdílet zdroje, práci atd. Globální meditaci ve středovém bodu šestého DNE ve dnech 9-11. května je třeba prozářit duchem sdílení, spolupráce a soucitu. Pokud nové cesty nebudou prodchnuty energií soucitu a spolupráce, pak budou prostě jen reprodukovat staré vzorce. Globální meditace sama o sobě samozřejmě problém lidstva nevyřeší. Přesto však pomůže! Tím, že se soustředíme na spojení s Kosmickým stromem života, jenž dle Mayských a jiných starověkých mýtů stojí za různými obdobími, jimiž lidstvo prochází, vytvoříme více soucitu, kterého bude třeba k naplnění našeho vlastního úkolu ve chvíli, kdy dosáhneme nejvyššího energetického potenciálu 13 Ahau 28. října 2011. V globální meditaci se můžeme zaměřit na probuzení tvořivosti, kterou budeme potřebovat pro přechod do trvale udržitelné Rajské zahrady, která, jak jsem přesvědčen, je naplněním účelu kosmického plánu.

Carl Johan Calleman, Seattle, 14. dubna 2009
Původní zdroj: www.calleman.com
(c)2009 Translation: Lenka, David a Bohumila Kučerovi