Vzkaz


Motto: Svět možná není jen zvláštnější než předpokládáme, může být dokonce zvláštnější, než předpokládat dokážeme.
Terence McKenna

„Psychedelický zážitek je cestou do nových oblastí vědomí. Jeho obzor a obsah je bez hranic. Transcendence verbálních předloh, časoprostoru a ega, či identity je však charakteristická. Zážitky rozšířeného vědomí mohou nastat různým způsobem: senzorickou deprivací (nedostatek podnětů), cvičením jógy, meditací, náboženským či estetickým vytržením, ale i spontánně. Vedle toho se tyto zážitky staly přístupné prakticky komukoliv i pouhým pozřením psychedelických látek, jako jsou například LSD, psilocybin, meskalin, DMT, apod. Je třeba podotknout, že transcendentní zážitek nevytváří podaná látka. Ta hraje pouze úlohu chemického klíče - otevírá vědomí a uvolňuje nervovou soustavu z jejího běžného chodu. Povaha transcendentního zážitku závisí téměř výlučně na tzv. 'setu' a 'settingu'. 'Set' v sobě zahrnuje vše, co si s sebou ten který jedinec nese, strukturu osobnosti, svou momentální náladu. 'Setting' můžeme rozdělit na fyzický - počasí, výběr místa; sociální - pocity zúčastněných jednoho k druhému; a kulturní - převládající názory na realitu.“
(Leary, Metzner, Alpert: 1999:1-2)

Holotropní stavy charakterizuje specifická proměna vědomí spojená se změnami vnímání ve všech smyslových oblastech, s intenzivními a často neobvyklými emocemi a s hlubokými změnami procesu myšlení. Jsou obvykle provázeny škálou intenzivních psychosomatických projevů a nekonvenčních forem chování. Vědomí se hluboce a od základu kvalitativně mění, není však hrubě narušeno, jak je tomu v případě delirantních stavů. Při holotropních stavech zakoušíme průniky jiných rozměrů bytí, jež mohou být velice intenzivní a dokonce i ohromující. Příznačné je, že si zachováváme úplnou orientaci a neztrácíme zcela styk s běžnou skutečností. Prožíváme současně dvě různé reality. Mimořádné změny smyslového vnímání představují velice důležitý a charakteristický prvek holotropních stavů. Necháme-li otevřené oči, obvykle zaznamenáme výrazné změny tvarů a barev ve svém okolí. Zavřeme-li je, mohou nás zaplavit obrazy z našeho vlastního osobního života i z kolektivního nevědomí. Můžeme mít také vize zobrazující různé vhledy do přírody, vesmíru nebo mytologických oblastí. Mohou být provázeny širokou škálou zážitků, do nichž jsou zapojeny další smysly - různými zvuky, tělesnými vjemy, pachy a chutěmi. Emoce spojené s holotropními stavy zabírají široké spektrum rozprostírající se daleko za hranice našich běžných zážitků, od pocitů extatického vytržení, nebeského blaha a „míru přesahujícího veškeré chápání", až po epizody propastné hrůzy, zahlcujícího strachu, totálního zoufalství, stravující viny a jiných forem krajního emočního utrpení. Tyto prožitky mohou být tak intenzivní, že odpovídají popisům pekelných muk v některých velkých světových náboženstvích. Tělesné pocity provázející tyto stavy jsou polarizovány podobně. V závislosti na obsahu těchto zážitků to mohou být pocity mimořádného zdraví a blaha, optimálních fyziologických funkcí a orgastické sexuální pocity obrovské intenzity, ale stejně tak i krajně nepříjemné situace, jako jsou mučivé bolesti, tlaky, nevolnost, závrať nebo pocity dušení. Zvlášť zajímavou součástí holotropních stavů je jejich účinek na procesy myšlení. Intelekt není oslaben, ale funguje způsobem, který se významně liší od jeho běžné činnosti. V tomto stavu se sice nemůžeme spolehnout na svůj úsudek o běžných praktických věcech, můžeme však být doslova zahlceni pozoruhodnými novými informacemi o celé řadě témat. Jsme schopni hlubinného psychologického vhledu do své vlastní osobní minulosti, nevědomé dynamiky, emočních potíží a mezilidských vztahů. Můžeme zažít i mimořádná odhalení týkající se různých aspektů přírody a vesmíru, které zcela překračují naše vzdělanostní a intelektuální pozadí. Zdaleka nejzajímavější vhledy umožněné holotropními stavy se týkají filosofických, metafyzických a spirituálních otázek.
(Stanislav Grof, Kosmická hra)